PROJEKS, protieksplozijska zaščita, d.o.o. opravlja storitve povezane z zaščito pred eksplozijo v vseh vejah industrije.

 

Delodajalec je po veljavnih predpisih dolžan zagotoviti varna delovna mesta svojim zaposlenim. Področje protieksplozijske zaščite je zaradi pogosto hudih posledic, ki jih lahko povzročijo eksplozije, urejeno s posebnim predpisom na nivoju evropske skupnosti (Direktivi 2014/34/EU in 1999/92/ES). V Republiki Sloveniji ureja to področje Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS 41/2016), ki predpisuje obveznosti delodajalca v 35. – 47. členu.

 

Delodajalec mora za delovna mesta, kjer se lahko pojavi eksplozivna zmes plinov, hlapov in/ali prahov z zrakom sprejeti tehnične oziroma organizacijske ukrepe, ki so primerni za vrsto procesa, z upoštevanjem naslednjih temeljnih načel, po prednostnem vrstnem redu od točke 1) do 3):

 1. Preprečevanje nastajanja eksplozivnih atmosfer, ali kadar vrste dejavnosti tega ne dovoljuje,
 2. Preprečevanje vžiga eksplozivnih atmosfer in
 3. Ublažitev škodljivih posledic eksplozije, da se zagotovita varnost in zdravje delavcev.

 

Po potrebi se ti ukrepi združijo ali dopolnijo z drugimi ukrepi in se morajo redno preverjati, vsekakor pa se morajo preverjati ob bistvenih spremembah.

 

Izpolnjevanje obveznosti delodajalec izkazuje s certifikati, ki jih po predpisanem postopku izda organ za ugotavljanje skladnosti.

 

PROJEKS, d.o.o. vam lahko pomaga pri vseh korakih za doseganje skladnosti s predpisi vse do cilja – pridobitev certifikata o skladnosti:

 • Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
 • Izdelava strokovnih mnenj,
 • Ocena tveganja in dokumentacija za starejšo neelektrično opremo,
 • Določitev ukrepov protieksplozijske zaščite pri izvajanju delovnih in tehnoloških postopkov,
 • Svetovanje pri izbiri in vgraditvi opreme,
 • Določitev varnostnih parametrov obratovanja opreme,
 • Izdelava smernic protieksplozijske zaščite za načrtovanje Ex opreme,
 • Izdelava dokumentacije (tehnične mape) za novo opremo,
 • Izpeljava celotnega postopka za pridobitev certifikata o skladnosti elaborata in vgraditve Ex opreme,
 • Izdelava poslovnika in pomoč pri certificiranju Ex vzdrževanja.

 

Delujemo v vseh vejah industrije, kot so npr.:

 • Kemijska in farmacevtska industrija,
 • Čistilne naprave za vodo (anaerobne stopnje čiščenja, sprejem vsebine septičnih jam, proizvodnja in obdelava bioplina, sušenje odpadnega blata…),
 • Sežig odpadnih plinov (RTO – regenerativna termična oksidacija)
 • Proizvodnja, predelava, skladiščenje in distribucija energentov (premog, plin, tekoča goriva, biomasa, bencinski servisi,…),
 • Predelava in odlagališča odpadkov (deponije odpadkov z izkoriščanjem deponijskega plina, sortiranje, drobljene in mletje odpadkov,…)
 • Lesnoobdelovalna industrija (brušenje lesenih izdelkov, odsesovanje, filtriranje lesnega prahu),
 • Površinska obdelava (pol)izdelkov (lakiranje, prašno lakiranje, brizganje, sušenje,…),
 • Kovinsko-predelovalne dejavnosti (brušenje, odsesovanje prahu, filtriranje,…),
 • Živilska industrija in industrija krmil (prevoz in predelava žita, sladkorja,…),
 • Procesi proizvodnje in uporabe kovinskega prahu (suho in mokro mletje, sejanje, pakiranje, odsesovanje, razprševanje kovinskega prahu,…),
 • Skladišča nevarnih kemikalij (trdne, tekoče, plinaste snovi in aerosoli,…)

 

Znanje, ki ga vseskozi nadgrajujemo in izpopolnjujemo ter več kot 15 let izkušenj, nam omogočata, da so naše storitve opravljene kvalitetno, strokovno, racionalno in pravočasno, kar potrjuje več sto uspešno zaključenih projektov. Z vami bo sodeloval pooblaščeni inženir po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS T-0694).